កថិន

 • ពន្យល់ពាក្យ
 • កថិន គឺជាសំពត់ដែលទាយកប្រគេន ដល់ភិក្ខុសង្ឈក្នុងកថិនកាល
 • សេនាសនបច្ច័យៈ គ្រឿងដែលជាទីដេក ទីអង្គុយសម្រាប់ប្រគេនទៅដល់ព្រះសង្ឃ
 • គិលានបច្ច័យៈ ឱសថសម្រាប់ប្រគេនព្រះសង្ឃ
 • បិណ្ឌបាត្របច្ច័យៈ ចង្ហាន់សម្រាប់ប្រគេនទៅដល់ព្រះសង្ឃ
 • អាវាសណាៈ គ្រឿងការពារឫ ជាគ្រឿងបិទបាំង
 • បដិគ្គាហកៈ  ទាយក ទាយិកា
 • អនាមន្តចារោៈ ត្រាច់ទៅកាន់ទីដទៃ ដោយមមិនបាច់លាភិក្ខុផងគ្នាបាន មិនមានទោស
 • អសមាទានចារោៈ ត្រាច់ទៅដោយមិនបាច់យកត្រៃចីវរបានតាមត្រូវការ
 • គណភោជនំៈ ឆាន់ភោជនបាន
 • យាវទត្ថចីវរំៈ ទុកដាក់អតិរេកចីវាបានតាមត្រឹមត្រូវ
 • យោច តត្ថ ចីវរុប្បាទោ​​ សោ នេសំ ភវិស្សតិៈ ចីវរណាដែលកើតឡើងក្នុងអាវាសនោះ ចីវរនោះនឹងបានដល់ភិក្ខុនោះ
 • ប្រវត្តិក្នុងបថមពោធិកាល ព្រះបរមសាស្រ្តាទ្រង់ឲ្យភិក្ខុប្រើប្រាស់តែងបង្សុកូលចីវរ។ សម័យមួយ កាល ដែលទ្រង់គង់​ នៅវត្តជេតពន គឺជិតដល់ថ្ងៃ​ចូលវស្សាមានភិក្ខុ៣០អង្គ នៅស្រុកបាវាចង់មកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គ ឲ្យបានមុន ថ្ងៃចូលវស្សា តេមិនទាន់ក៏ចូលវស្សពាក់កណ្ដាលផ្លូវនៅជនបទមួយ​។ លុះដល់ពាលចេញវស្សា ទើបភិក្ខុទាំង ៣០អង្គនើ និមន្តមកទៀត។ ពេលនើមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងច្រើន ភិក្ខុទាំងនោះទទឹកជោកសោយ ទឹកភ្លើង តែហេតុចង់ឃើញដូច្នោះ ក៏ទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសអនុញ្ញាតឲ្យ ភិក្ខុក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងអស់ទទួល សំពត់កថិនដែលជាគហបតីចីវបាន ហើយទ្រង់បានអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុ ដែលបានក្រាលក្រងនោះទទួល អនុមោទនាកថិន នោះបានអានិសង្ស ៥ ប្រការ។
 • ការប្រារព្ធ
  • បុណ្យនេះធ្វើបានតែរយៈពេល ២៩​ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ គឺចាប់ពីថ្ងៃ១រោចខែអស្សុជ ដល់ថ្ងៃ១៥កើតខែកត្ដិក ប្រគេនលោកក្រាលគ្រងនៅថ្ងៃណាមួយក៏បានដែរ។ ក្នុងពេលធ្វើបុណ្យកថិននេះ គេហៅថា​​​ រាថិនកាល ពាក្យសមញ្ញហៅថា​ រដូវកថិន
  • ក្នុងចន្លោះថ្ងៃ១រោចខែអស្សុជ ដល់ថ្ងៃ១៥កើតខែកត្ដិក ធ្វើក្នុងថ្ងៃណាមួយក៏បាន តែវត្តមួយធ្វើបានតែម្ដង
  • សំពត់ដែលជាអង្គកថិននោះបានតែស្បង់ ឫ ចីពរ ឫ សង្ឃាដី សំពត់ក្រៅពីនេះពុំបាន។ សំពត់ទាំងបីមុខ នេះយកទាំងអស់ពុំបាន យកបានតែមួយ។​ តែធម្មតាលោកអ្នកក្រាលគ្រងច្រើនយកសង្ឃាដីជាអង្គកថិន ព្រោះជាចីវរធំជាងគេ។
  • បុគ្គលអ្នកធ្វើគប្បីធ្វើឲ្យត្រូវតានវិន័យព្រះពុទ្ធ ហើយព្រះសង្ឃក៏គប្បីករោលគ្រង និង អនុមោទនា ឲ្យត្រឹមត្រូវតាមវិន័យព្រះពុទ្ធដែរ ទើប កើតជាកថិនពេញលក្ខណៈ។

This celebration is one of our Khmer traditional celebration, that people always celebration every year kind of last year ( October, November ).

Learning in class

                                   What is Outdoor Leadership? Outdoor Leadership mean, to lead yourself or others while your are outdoor. Also to lead your life or to survive in the wood. In our Outdoor Leadership exploration we have five core value for our Exploration that we need to follow for the rest of our exploration. Those five core values are Respect, Determination, Learning, Problem solver, and Encouragement.      Those five core values can lead our exploration successful for our trip. Also we have a poster with those five core values with our hand sign to promise that we will follow the core values and bring the good to the whole exploration. However in class, we also learn about risk management, CPR ( chest compression ), and first aids. We had spent a lot of time working together about those thing. What are risk management? The risk management are identify, access, control, and review. In class we had divided into group and define the risk that we might face during the trip, and how we can control the risk.Next thing, we had learn about first aids. Why did we learn about first? We learned about first aids, because we don’t what would happen during our trip, and what can we do help them, and how can we help people while they are facing the emergency injure.. Especially we learned about chest compression, and counting our heartbeat. We had divided into different group again, and we had did the chest compression with our partner and checking our partner heartbeat. Last but not least, our teacher chose four students to do the workshop with our Liger students.

Finally our workshop or our exploration Outdoor leadership might inspire other Cambodian people to have them self outdoor.

                                                                     

 

Adobe

For the first day of multimedia and technology. I was shock, because I didn’t like technology or  Adobe software. I learn about primary source and secondary source. Primary source is a source that came from event, interview, newspaper, magazine, documentary, and more. Secondary source is a source, that came from a book or a passing speech from generation to generation. Cindy gave me a task to do the research about a topic that include primary source, and secondary source. I  chose to write about Royal palace in Cambodia. I had include primary source and secondary source. Also I had three key words about royal palace such as: Imperative, Capability, and magnificent. After we researched about royal palace, I had learn about Indesign, Lightroom, and Photoshop from my friends Vuochnea, Chhay, and Panharith. I learn how to add document, putting line, writing Khmer letter, edit picture, changing frame, and cutting photo from on picture to other picture. After I learned those three Adobe software, I had create a poster that include English letters, Khmer letters, line, shape, picture that I had edit, I had cut. 

From those experience it made me more interest, and like doing that Adobe and like technology more than before. 

Quote: Thing you don’t like, might one of your strength.

Atom

  Last we learned about rock, solar system, ocean, and more. This year I        learned about Physical Science, mass, matter, and atom. My teacher ( DA ) focus to teach us more about atom. Before I explain you what is atom, I show you different learning. 

                                                                      Atom

In the center of Matterville, there is a place called the Nucleus Arcade, where two members of the Atoms Family like to hang out. Perky Patty Proton, like her sisters, is quite large with a huge smile and eyes that sparkle (+). Patty is always happy and has a very positive personality. Nerdy Nelda Neutron is large like Patty, but she has a boring, flat mouth and eyes with zero expression (o). Her family is very apathetic and neutral about everything. Patty, Nelda, and their sisters spend all their time at the arcade.

Around the Nucleus Arcade, you will find a series of roadways that are used by another member of the Atoms Family, Enraged Elliott Electron. Elliott races madly around the Arcade on his bright red chrome- plated Harley-Davidson. He rides so fast that no one can be sure where he is at any time. Elliott is much smaller than Patty and Nelda and he is always angry because these bigger relatives will not let him in the Arcade. He has a frown on his face, eyes that are squinted with anger, and a very negative (-) attitude.

The first energy street can only hold only two Electron brothers. The second energy street, called the Energy Freeway, can hold 8 brothers. The third energy street, called the Energy Superhighway, can hold 18 of the brothers.

The morale of Matterville is stable as long as each negative Electron brother is balanced out by one positive Proton sister. The number of residents in Matterville depends on the Proton and Neutron families.

                                                             After read about atom family

So Atom is very small element that we can’t see with our regular eyes. It has 3 component such as : Proton, Neutron, and Electron. Proton stay in the nucleus with Neutron, and Electron can’t get inside the nucleus with Proton, and Neutron.  

That is just a small explanation about atom, but what I like is, beside learning toward about atom, I learned from activity that take human as an example. That is an fun way to study, and want next round teacher Da would the same learning style like this atom family. 

 

 

 

New Style

For this third year of English literacy, I thought that it going to get harder and harder. I learned about ancient English, where the root word come from. English root words mostly came from Greek, and Latin. For the alphabet and the word mostly came from German. Hannah had a new style of learning for the root word, which 10 words per  week. I like learning word from that style, and I am starting to know more about English root word, and many different words that I don’t know. There are some sentence with one blank word that help to get more remember the word and fill in the blank. Also there is few different words that have the same meaning for to guess with one is the best match with the word. Moreover there are a question to ask me with the word, and I need to answer all of the question. There are a small test about those root words the know how far we got there or to know how much we understand the words. This is a useful learning style that I ever met, and I hope next for third year in Liger same learning style as this round.

Algebra

First school year learning 5 A math. We learn about fraction, decimal, rounded, and whole number. Also we focus on word problem. By the time pass by, Sam teach us about algebra. It was very hard for everyone and for me. I am struggle with it and mess it up all in my mind. Next day I still wanted to learn algebra again and again. I tied to ask teacher, and watch the strategy of the algebra. When got to know some basic of algebra, I always want Sam to put me a easy algebra homework. After I top it into my mind I wanted Sam to put me a hard algebra again. I figured it out, I always try to find algebra work in google. One day when I got into math class, Jeff.b put me a very hard algebra for me that I ever met. I try to solve it, but I can’t. I told him that I can’t solve it, and then he told me how to solve it. After he told the strategy I gave my another algebra problem, and finally I could solve it easily. 

If you try hard, you could make it easily.

No single-use of plastic in Liger

In this first exploration of the year, the No single-use of plastic in Liger, focus on stop using plastic straw, and plastic bags. For the first few weeks we working on researching about straw, and bag. We found a lot of disadvantages of straw and bag. We were working in a group to find the solution for our school Liger. We research in a group and found a lot of alternative straw, and bag. For the straw such as Paper straw, Bamboo straw, and metal straw. For the bags such as cassava bags, and paper bags. On the fifth week of the exploration, we found the store that sells drink with grass straw. We went to the store and interview the seller about the grass straw. We got a lot of idea of how the grass straw is work. After week and week of exploration we bought 200 hundred straws and bags to give everyone in Liger each, so everyone would stop using plastic straw, and bag. 

One might not change, but together it changes. 

ម្តាយ

This poem I wrote it in Khmer class. This poem I was talking about mother. I want to show people to be regretful to their mother. 

Mother is our god.

ម្តាយមានធុរះជាក់ច្បាស់ក្រៃ             ម្តាយមានហរទ័យនៃគាត់ថែរ

ម្តាយមានគុណធ៌មជាព្រះម៉ែ             ម្តាយមានព្រះស្នេហ៍កូនហៅរក។

ម្តាយស្ម័កគ្រថែរកូនអោយធំធាត់   ម្តាយព្រួយម្តាយគិតសួរដើររក

ដល់មានពីសីស្ងួនពន្លក                     ម្តាយតែងរាបរកទោះក្រក្រី។

ថ្វីមម្តាយអភ័ព្វខ្វាក់គរថ្លង់               ម្តាយតែងហ៊ានបង់ទ្រព្យសម្តី

ដល់កូនសម្លាញ់ដែលថ្នមបី                ម្តាយប្រោសប្រណីដាស់ប្រដៅ។

ម្តាយផ្តល់មន្តទេពព្រមចំណេះ          ដំបូងគាត់ចេះខ្លាចកូនខ្លៅ

កូនស្រាយនាំយកជាសំពៅ                ត្រាច់ចរតាមផ្លូវដោយលំអាន។

វិជ្ជាដំបូងគាត់បានផ្ទេរ                      ចូរកូនឃ្នាស់គ្នេរខំគ្រប់ប្រាណ

ទោះមានឧប្បស្គអប្បាលមាណ          ជួយផ្សំរួញច្រាន់បានគ្រប់គ្នា។​

បឋមវិជ្ជាគ្រាពូជ៍សាសន៏                   ទ្រព្យម្តាយល្អល្អះចែកគ្រប់គ្នា

ជៀសក្តៅសៅហ្មងរងវេទនា              សូមជោគជ័យជាមានរហូត។

អ្នកម្តាយមានធ៌មបួនប្រការ          គ្រប់បុត្ររូបាមុនប្រសូត

ដាក់ក្នុងខ្លួនប្រាណរៀងរហូត          ទល់ថ្ងៃប្រសូត្រកើតបេត្តី។

ម្តាយមានចិត្តបុណ្យធ្ងន់លើសលុប ទាំងថ្ងៃទាំងយប់ផ្តល់ចំណី

ដល់ស្ងួនធីតាបុត្រាក្តី                         ចិត្តម្តាយរំពៃគិតរំពឹង។

ពេលកូនឃ្លតឆ្ងាយម្តាយសែននឹក បានបាយភ្លេចទឹកអង្គុយធ្មឹង

ភ្លឹកឃើយគ្រាខ្លះលោះព្រលឹក           កូនអញទេដឹងខ្លះអត់ខ្សោយ។

មេត្តាករុណាសង្ខារផង​                       ម្តាយមានបំណងជាប់មុនក្រោយ

ធម៌នេះដកជាប់មិនដែលធ្លោយ    មានមកយូរហើយពីក្នុងផ្ទៃ។

ពុទ្ធអង្គបរិយាម្តាយព្រះជិត             អែបអននែបនិតពិតមានន័យ

ធុរះបំណងប៉ងយប់ថ្ងៃ                      ព្រះម្តាយថ្លាថ្លៃរកដូចគបាន​។

មាតាព្រាបបានព្រះធរណីរ              រុក្ចជាតិមូរមីរដុះសុខសាន្ត

ប្រទានសត្វលោកបានវិញ្ញាណ       អ្នកម្តាយប្រៀបបានព្រះកល្យាណ​។

អ្នកម្តាយមួយនេះពិតមានគុណ   គុណនេះសែនធ្ងន់ទ្រមិនបាន

នាមជាទាវតាមកប្រោសប្រាណ    ឲ្យពួកយើងបានមានជីវីត​។

គុណអ្នកម្តាយនេះគ្មានអ្វីសង      ប៉ុន្តែគាត់ផ្សងយើងសុខពិត

ឲ្យតែយើងចេះមានគំនិត             គាត់មិនដែរគិតការឈឺចាប់​។

 

 

Changing Cambodia / Year 2

“There are so many thieves in Cambodia. Trees have been cutting down by the human. People aren’t showing their integrity to the world. They do not study hard for their education, and don’t use the creative thing that they have to change the country”.

Those ideas pop in my mind since before Chinese new year. Before Chinese new year, I thought about change agent in Cambodia, and I had an idea about the six core values in Liger. I spoke with myself that, if I used those six core values to change Cambodia it might help to change Cambodia a lot. Those six core values are Integrity, Ingenuity, Determination, Optimism, Stewardship, and appreciation.

Integrity is part of the six core values. Most of the people in Cambodia aren’t showing their integrity even boys or girl, men or women, and old or young.  It happens to everywhere around Cambodia such as school, market, and in the community. Why? Because in the school students are cheating when there’s a test or a dictation. In the market sellers aren’t sell the number of people buy, the seller always drops the number of people buy, and sell the low qualities to people. Also within the neighborhood that lives close to each other, and always cheat on the land, and don’t to the integrity of the actual land that they have. Moreover in the community people always lose their money, pets, and more stuff. Why? Because there are some thieves that steal people’s things. They don’t own they own money from their energy or from efforts. If this action still continues doing, Cambodia won’t have any change because some people work hard, but some people just stole thing that people work hard for.

Second is Ingenuity. A lot of people don’t use their ingenuity or their creative way to create a good product for the country. For instance, people don’t use what they have to create something useful such as water bottle, plastic bags, and other more plastic. They always collect those things to burn it. They don’t even know a lot about what they can create out of that thing. For the good thing for those bottle or plastic bags can turn to many useful things such as boats from the plastic water bottle, pencil case, umbrella, and more useful things to create. If they think that they can turn those things into something useful for them, they don’t have to spend a lot of money, and we spend some of the income to change or develop Cambodia.

A third is a Determination. As you can see people are cheating on their learning. They don’t even know what would the result going to be. They don’t put a lot of effort into studying, but they put more effort into gambling. Why I said that? As my real experience during every school break. Most of the student in my village always playing a card and stole money to play. For the study, they just gave money to the teacher to bribe the teacher for a high score. I used to tell them a few time to, that if you still bribe the teacher for the high score, what about when you take a test at other schools, what the result would be. Even though I told them a few time they don’t really listen and they still continue the action. So for this paragraph,  I want all of the Cambodian studies to put more effort for their learning, and I try the best to reach the future, even though when you always bribe teacher for the high score, so your future would be dark, and no one wants to work for their company.

Fourth is Optimism, most people in Cambodia don’t have a really good thinking, because when they are sad, they don’t do some good thing and have fun with their friends, they just stay in the room even their family called them for a breakfast, lunch, or dinner. They don’t even know how worse it is when they just stay in the room without eating anything and seeing the green of nature. So in this text, I want people to change their habit of hiding them self when they are sad to go and play with their friends and have fun with each other.

Fifth is Stewardship, people keep their house messy, keep their staff uncarefully, and always through the plastic by the road, and don’t clean the environment where they have been going. They don’t really think about the environment of Cambodia at all. They don’t even think what would happen if the environment is don’t clean. The main thing is that Cambodia would decrease tourist, the environment is increasing, and Cambodia would get less money for developing Cambodia economy. So this text shows people and encourages people to keep the environment clean, and when we go somewhere, and when we leave that place we should clean it, and make more beautiful and we first come.

Finally is Appreciation, high study student does not appreciate the low study student Cambodia. They never encourage the low study student to try to study harder and harder. For rich people mostly they looking down to poor people, they don’t even appreciate what poor people and rich people only know about the modern staff and without looking outside the world.

To summarize that six reasons and that people should take the six core value for their life such as Integrity, Ingenuity, Stewardship, Appreciation, Optimism, and Determination. If people just respect one of this core value, we can change our country, and develop our country easily.

 

About me

My name is Kimhor Bun. I am named by my grandmother, and it means ( Golden Flowers ) in Chinese. I’m a 13 years old boy. I was born in Thailand ( Bangkok ) but I am Cambodian. I live in Kampong Chhnang province which also borders with Capital city ( Phnom Penh ) in Cambodia. There are 6 members in the family, but I live with my grandmother because my parents they are working in Thailand. Nowadays I live, eat, and study in “ Liger Leadership Academy ”. This is my third year of study in Liger. Mostly I do not really believe in any of the religion, what I believe is I believe in myself. In class, I like science and math. My favorite sport is Frisbee and Swimming. My favorite color is yellow, because stand for proud of myself, and happy.

Basically, I describe myself in six words, which in each word start the letter of my name. Which are show the reality of my life? Those six words are Karate, Ignoring, motivation, happiness, optimism, and represent. Those six pop in my brain when I get to study in Liger because to impress of myself to others people. There are 8000 students that get to the exam, but there only 60 people who passed the exam, and I am one of the students that get to study at “ Liger Leadership Academy ”. Moreover, there are three students in my province including me. They are all my friends and we know each other since before we came to Liger.

Karate. On weekend there is a class call karate, and I always join, because I want to learn all of the steps that have in karate. Also, I want to keep my health healthy, and strong. It is also can help me to prevent others people who want to do something unusual to me. Moreover, it kind of sport that I am passionate about. There nine colors of a belt that represents from beginner to an expert such as White, Yellow, Orange, Green, Blue, Purple, red, brown, and black. I am now in the White color because I just learn it for about 1 year.

Ignoring, Optimism, I am always ignoring all of the hard things, that I am facing in school. I just push myself toward to get the good result. I never think that I can’t do that thing. I always say to myself that, I need to push myself up. I ignore all of the pain that I have and work hard to get a good consequence.

Motivation, I am a person who always has a reason for something. Everything that I like or fight for, I always have a strong reason for why I do that. People around said that I am motivative. For school work or housework, I take it serious that make it done for school. I never give in my life.

Happy, happy is what everybody has. Happy having everywhere. I am always happy. I always happy with everyone around. I enjoy with my class, friends, and people around me happy. I am happy with what people enjoy, and of what people feeling good about. I always make people laugh, happy, and good feeling.

Finally, represent, When I am going to somewhere, I always represent my school, country, family, and myself. My action does not make people think something bad about my school, country, or family. When I go somewhere, I always make people feeling good, and want to know more about my school, and want to more information about where I am from.

You really have to look inside yourself and find your own inner strength and say, I’m proud of what I am and who I am.

Thank you for reading my portfolio. I hope you enjoy, good luck.